Ouders en familie

KLIM wil de ouders en de familie van de bewoner een belangrijke plaats geven in de totale zorg voor hun kind/familielid. Na de uithuisplaatsing blijven zij immers verantwoordelijk voor hun familielid.

Ouders en familie zijn partners in de zorgverlening en zijn op elk moment van de dag welkom. Zij krijgen open en volledige informatie over het wel en wee van hun familielid en worden uitgenodigd op de evolutiebespreking. De betrokkenheid hoeft zich niet te beperken tot de zorgverlening alleen. Via de gebruikersraad kunnen ouders mee werken aan het (kwaliteits)beleid van KLIM.

Regelmatig worden ouders en familie uitgenodigd op bijeenkomsten en speciale activiteiten.

De gebruikersraad

Bij Klim hechten we veel belang aan overleg en participatie, zowel in onze dagelijkse contacten als tijdens de meer formele overlegmomenten. De gebruikersraad is een vergadering waarin ouders, wettelijk vertegenwoordigers, bewoners/cliënten… en de directie met elkaar overleggen. De gebruikersraad is samengesteld uit ouders of familieleden van bewoners uit de verschillende leefgroepen. Zij verzamelen ideeën en opmerkingen van bewoners en hun familie. Daarna leggen zij ze voor aan de gebruikersraad en de directie. De gebruikersraad organiseert de collectieve inspraak en participatie in Klim. Elke voorziening is bij wet verplicht een gebruikersraad op te richten.

De gebruikersraad heeft als opdracht de kwaliteit van bestaan van de bewoners/cliënten in Klim te bevorderen en te bewaken. Dit gebeurt in samenspraak met de voorziening in een geest van respect en vertrouwen.

Bevoegdheden

Tussen de gebruikersraad en de voorziening is er voorafgaand overleg verplicht m.b.t.

  • Wijzigingen in het Charter collectieve rechten en plichten
  • Belangrijke wijzigingen in de woon- of leefsituatie
  • Belangrijke wijzigingen in de organisatie van Klim vzw

De gebruikersraad heeft het recht advies uit te brengen of vragen te stellen over alles wat te maken heeft met de verhouding voorziening-bewoners/cliënten. De gebruikersraad heeft ook het recht gehoord te worden over elk onderwerp waarover de raad zijn standpunt aan de voorziening wil meedelen. De directie heeft de plicht te antwoorden op alle vragen van de gebruikersraad.

De voorziening moet de gebruikersraad de nodige informatie verstrekken over:

  • de beslissingen die rechtstreeks met de woon-of leefsituatie van de bewoners/cliënten te maken hebben
  • de andere elementen die de bewoners/cliënten als groep aanbelangen
  • de jaarrekening

Samenstelling

Alle bewoners/cliënten van de voorziening, hun wettelijk vertegenwoordigers en belangenbehartigers kunnen lid worden van de gebruikersraad. Het maximum aantal leden is 25. De leden worden verkozen (tenzij er minder dan 25 kandidaten zijn) voor 4 jaar, daarna volgen nieuwe verkiezingen. De mandaten zijn hernieuwbaar. De gebruikersraad kiest een voorzitter, een verslaggever en een lid van de klachtencommissie. De gebruikersraden duiden 9 vertegenwoordigers aan in de Algemene Vergadering en hebben 5 vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Klim vzw.

De gebruikersraad komt 5 keer per jaar samen in Klim. De algemeen directeur wordt uitgenodigd op elke vergadering.

Leden

Indien u interesse hebt om ook deel uit te maken van een gebruikersraad, bijkomende informatie wenst of een voorstel hebt voor een agendapunt, kan u steeds de voorzitter of één van de andere leden contacteren.  

De Klink

Michielsheem

Voorzitter: Dirk De Schrijver Voorzitter: Arlette Willems