Klim vzw heeft zowel een klachtenprocedure als klokkenluidersrichtlijnen.

 • Wenst u een klacht in te dienen over de dienstverlening van Klim vzw, dan kan dit steeds door deze te richten aan de algemeen directeur van Klim vzw, Katharina Casteur. U kunt een brief richten naar één van de huizen van Klim vzw of mailen naar katharina.casteur@klim-vzw.be
 • U kan ook een melding maken bij meldingen@klim-vzw.be. Deze melding kan naar wens anoniem behandeld worden. De melding zal in dit geval opgevolgd worden door onze kwaliteitscoördinator. Meldingen volgens de klokkenluidersrichtlijnen kunnen over volgende thema’s gaan:
  • overheidsopdrachten;
  • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
  • productveiligheid en productconformiteit;
  • veiligheid van het vervoer;
  • bescherming van het milieu;
  • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
  • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
  • volksgezondheid;
  • consumentenbescherming;
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens (GDPR) en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
  • bestrijding van belastingfraude;
  • sociale fraudebestrijding.
  • Inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad;
  • Inbreuken in verband met de Europese interne markt (met inbegrip van inbreuken op de EU-regels over mededinging en staatssteun.

Deze procedures dienen als intern meldingskanaal waaraan iedereen een melding kan doen. Het is onze opzet dat een onpartijdige persoon de meldingen kan behandelen en binnen een opgelegde termijn zal reageren. De meldingen worden geregistreerd, mogen anoniem gebeuren. De bescherming van de melder wordt gewaarborgd.