Missie

Het is onze missie personen met een beperking te ondersteunen, cliëntgericht en op maat van hun behoeften en mogelijkheden. Zo nemen we hun welzijn ter harte en geven we ruimte aan personen met een beperking zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien.

Visie 

In dialoog met de zorgvrager en zijn netwerk, werken we een gepaste ortho-agogische, (para)medische en psychologische ondersteuning uit die zo nauw als mogelijk aansluit bij zijn/haar zorgvraag. 
Als zorgverlener willen we aan de cliënt kwaliteit van leven bieden.

Onze waarden zijn

  • Onvoorwaardelijke acceptatie, we aanvaarden de eigenheid van elke cliënt
  • Gelijkwaardigheid, we behandelen elk individu gelijkwaardig
  • Respect voor zowel de cliënt als zijn netwerk
  • Integriteit en eerlijkheid: we doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen.
  • Betrokkenheid, we zijn betrokken op de cliënt en de op organisatie als geheel

We willen onze missie waarmaken door zo veel als mogelijk ondersteuning op maat te bieden aan elke cliënt binnen Klim vzw. We bouwen voort op de expertise die Klim vzw door de jaren heen heeft opgebouwd in de ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende gedrags- en psychische stoornissen; en personen met ernstige meervoudige beperkingen.

We zetten in op een performant draaiende medische dienst, op een therapeutisch team en een activiteitenteam waardoor er een gevarieerd aanbod ontstaat, aangepast aan de individuele zorgvraag van onze cliënten.

We hebben oog voor de sociale relaties van de bewoner, zowel binnen als buiten Klim vzw, en ondersteunen deze relaties. Cliënten nemen deel aan het maatschappelijk gebeuren door zelf naar buiten te treden of doordat Klim de samenleving naar binnen haalt. We hebben aandacht voor inspraakmogelijkheden van de individuele bewoner.

We voeren we een personeelsbeleid gebaseerd op de competenties, capaciteiten, kwaliteiten en het engagement van onze medewerkers en benutten die zo goed als mogelijk in de ondersteuning van de cliënten.

Als sociaal ondernemer willen we onze opdracht kwaliteitsvol uitvoeren binnen een financieel gezond kader.